Logo Kancelarii Notarialnej Kaliny Gołębiewskiej

GODZINY OTWARCIA:

pn. - czw.: 10.00 - 18.00
pt.: 8.00 - 16.00

Jakie dokumenty do notariusza?

 

Sprzedaż lub darowizna nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów, ewentualnie wyrys z operatu ewidencji gruntów,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla działki, ewentualnie zaświadczenie o braku takiego planu lub ważna decyzja o warunkach zabudowy,
 • tytuł nabycia (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),
 • w przypadku nabycia przez dziedziczenie – zaświadczenie urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku,
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku,
 • zaświadczenie, czy nieruchomość znajduje się w obszarze rewitalizacji danej gminy lub miasta
 • zaświadczenie regionalnej jednostki Lasów Państwowych zawierające informację, czy grunt, który chcemy nabyć, został objęty uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu, wydaną na podstawie inwentaryzacji lasów,
 • opis nieruchomości, np. czy działka ma dostęp do drogi publicznej, czy znajdują się na jej obszarze obiekty archeologiczne lub zbiornik wodny, czy toczą się w stosunku do niej postępowania sądowe lub administracyjne,
 • ewentualnie umowa kredytowa lub zaświadczenie banku o zaległości kredytowej, którą należy wpłacić aby wykreślić hipotekę
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, obywatelstwo, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres do korespondencji),

Sprzedaż lub darowizna lokalu mieszkalnego, garażu z księgą wieczystą:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej
 • tytuł nabycia (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia)
 • w przypadku nabycia przez dziedziczenie – zaświadczenie urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, obywatelstwo, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres korespondencyjny)
 • ewentualnie umowa kredytowa lub zaświadczenie banku o zaległości kredytowej, którą należy wpłacić aby wykreślić hipotekę

Sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu (ważne 14 dni od daty wydania)
 • tytuł nabycia (przydział, akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia)
 • w przypadku nabycia przez dziedziczenie – zaświadczenie urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych
 • odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została założona
 • ewentualnie umowa kredytowa lub zaświadczenie banku o zaległości kredytowej, którą należy wpłacić aby wykreślić hipotekę

Pełnomocnictwo:

 • dane osobowe osoby udzielającej pełnomocnictwa (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania)
 • dane osobowe osoby pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania)
 • opis nieruchomości, lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • zakres pełnomocnictwa, czyli do czego ono ma być, np: do sprzedaży, do darowizny, do działu spadku itp.

Testament:

 • dane osobowe osoby sporządzającej testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania, data urodzenia)
 • dane osobowe osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, data urodzenia)

Umowa majątkowa małżeńska

(Intercyza–w trakcie małżeństwa lub przed jego zawarciem):

 • odpis skrócony aktu małżeństwa lub podana data zawarcia małżeństwa
 • dane osobowe małżonków lub przyszłych małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania)

Akt poświadczenia dziedziczenia:

 • akt zgonu spadkodawcy
 • testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony
 • akty stanu cywilnego spadkobierców: odpisy skrócone aktów urodzenia (mężczyźni, kobiety niezamężne) lub odpisy skrócone aktów małżeństwa (kobiety zamężne)
 • nr PESEL zmarłego – zaświadczenie z właściwej gminy o numerze PESEL zmarłego.